PERSBERICHT: ‘Bescherm kinderen en laat scheiding begeleiden door echte scheidingsprofessional’

Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS):

‘Bescherm kinderen en laat scheiding begeleiden door echte scheidingsprofessional’

 

De ministers voor Rechtsbescherming en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen in elke gemeente een scheidingsloket introduceren. Daarnaast kondigen zij aan in drie arrondissementen te gaan experimenteren met een nieuwe scheidingsprocedure. Met deze maatregelen moet worden voorkomen dat kinderen de dupe worden van de scheiding van hun ouders. De vFAS is groot voorstander van een de-escalerende en oplossingsgerichte scheidingsprocedure, maar maakt zich zorgen over de kwaliteit van de uitvoering van de aangekondigde maatregelen.

De ministers willen bij scheidingen gaan experimenteren met een alternatieve gerechtelijke procedure ter vervanging van het huidige toernooimodel, waarbij partijen tegenover elkaar staan. Gedacht wordt aan een procedure die verloopt via een neutrale gezinsvertegenwoordiger in plaats van een advocaat. Ook pleit de minister voor een scheidingsloket in iedere gemeente met ‘scheidingsdeskundigen’ bij wie ouders terecht kunnen voor informatie, voorlichting en ondersteuning. De ministers baseren hun plannen op de bevindingen van het Platform Scheiden zonder Schade, dat onder leiding van voorzitter André Rouvoet aan het kabinet eerder dit jaar een reeks maatregelen presenteerde om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te beperken.

vFAS: ‘Zorgen over kwaliteit scheidingsbegeleiding’

De vFAS juicht toe dat de minister aandacht vraagt voor de rol van kinderen bij scheidingen. Zo’n 70.000 thuiswonende kinderen hebben jaarlijks te maken met ouders die uit elkaar gaan. Circa 16.000 daarvan ondervinden hiervan ernstige hinder. ‘Hoe meer we met elkaar kunnen doen om kinderen in dit soort situaties te beschermen, hoe beter’, aldus Dianne Kroezen, advocaat en voorzitter van de vFAS.
‘De introductie van een scheidingsloket voor een centrale intake kan daaraan bijdragen. Maar we zijn ook kritisch. Onze ervaring leert dat de afwikkeling van een scheiding in veel opzichten bijzonder complex is. Om het belang van partijen én de kinderen in scheiding goed te kunnen dienen, is begeleiding door ervaren en deskundige mensen essentieel.’
De vFAS is met circa duizend leden de grootste vereniging voor scheidingsadvocaten in Nederland. De aangesloten leden zijn niet alleen advocaat, maar ook erkend mediator. Zij zijn gespecialiseerd in alle juridische en emotionele aspecten rondom scheiden en hebben een oplossingsgerichte instelling. De vFAS stelt hoge opleidingseisen aan haar leden en heeft bovendien een eigen gedragscode. Eén van de onderdelen in de code is oog hebben voor de belangen van alle betrokkenen, waaronder ook de kinderen.

vFAS-voorzitter Dianne Kroezen: ‘Als de invoering van een neutrale gezinsvertegenwoordiger doorgaat, lopen gezinnen in scheiding (nog meer dan voorheen) het risico onprofessioneel te worden begeleid. Zonder de begeleiding van een gespecialiseerde advocaat komt een belangrijk vangnet te vervallen bij de controle op een correcte afwikkeling van een scheiding. Dit zal de maatschappij alleen maar meer kosten kunnen bezorgen vanwege de gevolgen van niet of slecht geregelde scheidingen. Het is daarom zaak dat er hoge kwaliteitseisen worden gesteld aan deze gezinsvertegenwoordiger. Dat hebben de ministers echter nog niet uitgewerkt en daar maken wij ons dan ook zorgen over.’

‘Geen geld voor professionalisering’

Minister Dekker heeft eerder laten weten de nieuwe maatregelen ‘budgetneutraal’ te willen doorvoeren, hetgeen impliceert dat er geen extra geld bijkomt voor de professionalisering van partijen die de nieuwe scheidingsprocedure moeten vormgeven. Ook de Raad voor de Rechtspraak geeft aan dat er geen (extra) geld beschikbaar is. Kroezen: ‘Op dit moment hebben gemeenten niet voldoende expertise in huis om het scheidingsloket professioneel te kunnen bemensen. Dat levert straks onherroepelijk problemen op en daar zijn de kinderen van gescheiden ouders niet bij gebaat.’

‘Het huidige systeem hoeft niet volledig op de schop’

De vFAS is dan ook bezorgd over de plannen van de ministers. Uit onderzoek van de vFAS uit 2015 blijkt dat het in 64% van de gevallen lukt om samen goede afspraken te maken, mits beide partijen worden bijgestaan door een gespecialiseerde familierechtadvocaat. Dit betekent dus dat deze echtscheidingszaken zonder enig geschil aan de rechter voorgelegd. Ook de resterende zaken betreffen lang niet altijd ‘vechtscheidingen’.
Kroezen: ‘De vraag is dan ook of het noodzakelijk is om het huidige systeem zo drastisch om te gooien. Sommige aanpassingen, zoals de introductie van één scheidingsloket in elke gemeente, juichen wij toe. Maar de ervaring en professionaliteit van diegenen die gezinnen begeleiden en ondersteunen bij een scheiding, mag wat ons betreft nooit ter discussie staan.’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:
Nederlandse Vereniging van Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) Woordvoerders: Mr. Dianne Kroezen (voorzitter) of Mr. Saskia Braun (bestuurslid)
Media-coördinatie: Annelies Bolluijt, M: 15 616 788 of T: 03 18 61 12 46