De vFAS ‘all-rounder’: uit elkaar met respect voor elkaar!

Volgens minister Dekker moeten er scheidingsloketten worden ingericht en dient de echtscheidingsprocedure te worden omgevormd; mensen moeten zelfredzamer worden en zélf uitzoeken waar zij terecht kunnen voor hun problemen. Maar, een goede scheidingsafwikkeling anno 2019 is complex!

De afwikkeling van een scheiding vraagt meer dan ooit om goede voorlichting en begeleiding ten aanzien van de juridische en financiële gevolgen. Daarnaast vraagt een scheiding om een oplossingsgerichte, de-escalerende aanpak en oog voor de emotionele aspecten. De familierechtadvocaten van de vFAS (de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) zijn echte ‘allrounders’. Zij beschikken over specifieke kennis ten aanzien van álle aspecten die bij een scheiding komen kijken.

Goed scheiden in goed overleg met een vFAS Advocaat-mediator

De vFAS gelooft dat scheiden in goed overleg in verreweg de meeste gevallen leidt tot de beste lange termijn oplossing voor zowel de ouders als de kinderen. De leden van de vFAS zijn dan ook niet alleen gespecialiseerd familierechtadvocaat, ze zijn ook opgeleid tot scheidingsmediator. Het uiteindelijke doel van mediation is te komen tot een convenant en, als er kinderen betrokken zijn, een zorgmodel, waarin de levensmogelijkheden van de ouders en kinderen zo veel mogelijk worden bevorderd en zo min mogelijk worden belemmerd. 

Het familierecht is inmiddels dusdanig complex dat het een illusie is dat alle geschillen zich lenen voor alternatieve geschillenbeslechting. Bovendien is niet iedereen bemiddelbaar. In sommige gevallen is het beter als iedere partner zich laat bijstaan door een eigen advocaat. Ook dan zullen de leden van de vFAS hun mediationvaardigheden inzetten om zoveel mogelijk samen met de andere partij tot een respectvolle afwikkeling van de scheiding te kunnen komen.

Soms is de tussenkomst van de rechter echter noodzakelijk. Procederen bij de Rechtbank vergt specifieke academische kennis en ervaring en is daarom bij uitstek een taak voor een advocaat(mediator).

In de afgelopen jaren is de regelgeving ten aanzien van een heleboel zaken uitgebreid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het fiscaal partnerschap, de eigen woning, de alimentatie, de onderneming (waaronder ook alle ZZP’ers) en de pensioenaanspraken. Hierdoor – alsmede als gevolg van de internationalisering en de toename van alternatieve gezinsvormen – is de juridische complexiteit aanzienlijk toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat steeds hogere eisen gesteld worden aan de inhoudelijke juridische kennis van de scheidingsbegeleider. De ervaring leert dat zelfs aan ogenschijnlijk eenvoudige scheidingen ingrijpende en complexe juridische en fiscale consequenties kunnen kleven.

Te denken valt aan de situatie waarbij een gezamenlijke woning na scheiding op naam van een van de partners wordt gesteld. Men weet vaak niet dat na de verdeling van de woning een juridische levering moet plaats vinden door middel van een notariële akte, welke weer fiscale implicaties kan hebben, zoals het ontstaan van een eigenwoningreserve. Ook weten veel mensen niet dat aanspraak op pensioenverevening binnen twee jaar na scheiding aangemeld moet worden bij de pensioenuitvoerders. Door van meet af aan in te zetten op kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand bij de begeleiding van een scheiding worden deze zaken gelijk goed geregeld..

consumenten website Verder-online.nlDe vFAS gaat met haar tijd mee door stil te staan bij innovatie en in te spelen op de veranderde behoeften van de cliënt. Zo deelt de vFAS haar kennis via een digitaal kennisplatform "Verder-online", waar rechtzoekenden relevante informatie op het gebied van scheidingen kunnen vinden. Deze informatie wordt aan hen gratis ter beschikking gesteld. 

 

NOvA keurmerk specialistenverenigingMet haar ruim 950 leden is de vFAS de grootste vereniging voor scheidingsprofessionals in Nederland en draagt het keurmerk specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

 

Meer weten? Mail of bel voor meer informatie: info@verenigingfas.nl, 070 362 62 15 of kijk op de consumentenwebsite: www.verder-online.nl