Doelstelling vFAS

De vFAS heeft zich twee doelen gesteld:
 

  1. Het bevorderen van de kwaliteit en deskundigheid van de aangesloten leden. Hiertoe worden onder meer de volgende instrumenten ingezet: ‘organisatie van en medewerking aan opleidingen en studiebijeenkomsten’, ‘kennisuitwisseling’ en ‘belangenbehartiging’.
  2. De diensten die de leden aanbieden bekendmaken bij een breder publiek en het publiek wijzen op de mogelijkheid van scheidingsmediation.
     

Kwaliteit en belangenbehartiging

Het bevorderen en behouden van de kwaliteit van de leden is voor een specialisatievereniging als de vFAS van zeer groot belang. De leden vormen immers het ‘visitekaartje’ van de vereniging naar de buitenwereld toe. Opleiding en kennisuitwisseling, in de breedste zin des woords, worden hiertoe ingezet.
Voordat een advocaat zich als vFAS-specialist mag profileren dient de advocaat als aspirant-lid een gespecialiseerd opleidingstraject te doorlopen  en met goed gevolg af te ronden (zie voorwaarden lidmaatschap).
In de regio’s (zie structuur vereniging) vinden jaarlijks kennismakings- en kennisuitwisselings-bijeenkomsten plaats waarvoor de aspirant-leden ook worden uitgenodigd. Deelname aan deze bijeenkomsten is niet verplicht gesteld doch dit wordt wel van harte aangeraden.
Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks verdiepingscursussen, een tweetal lezingen tijdens de Algemene Vergaderingen en een grootschalig congres.

Belangenbehartiging van de leden vindt ondermeer plaats in de vorm van deelname door de vFAS aan overlegorganen waarbij wet- en regelgeving op het gebied van het personen- en familierecht aan de orde komen. Zo wordt op regelmatige basis gesproken met de Rechterlijke Macht, de NOvA, de Raad voor de Rechtsbijstand, het LOVF en dergelijke instanties.
Daarnaast heeft de vFAS ook overleg met het Ministerie van Justitie en met de politieke partijen te Den Haag op het moment dat belangrijke, de leden en/of de vereniging aangaande problematiek, zich voordoet.

Promotie van leden en hun activiteiten

Deze promotie geschiedt door ons consumentenplatform verder-online, advertising via internet, en door de organisatie van de Dag van de Scheiding. die ieder jaar op de  tweede vrijdag in september plaatsvindt. Op deze dag voert de vereniging, vaak aan de hand van een onderzoek, een landelijke PR- campagne waarbij de elden regionaal kunnen aansluiten. AAn deze dag is de actie gekoppeld dat de leden kun kantoor openstellen  voor vrijblijvend advies aan de consument die vragen heeft over zijn of haar scheiding of scheiden in het algemeen.
Op de consumentenwebsite verder-online en op deze website is tevens een ledenlijst gepubliceerd waarmee de consument de leden van de vereniging kan vinden.