Gedragsregels

voor de vFAS-advocaat in de zin van artikel 4 lid 1 – 7 van de statuten van de vFAS hierna te noemen:

vFAS-advocaat mediator
 

De vFAS-advocaat mediator verleent mediation met inachtneming van de hierna volgende regels, zoals bedoeld in artikel 2 van de Mediationovereenkomst.

Algemeen

 1. De vFAS-advocaat mediator behoudt bij de mediation de hoedanigheid van advocaat. Dientengevolge is het voor advocaten geldende gedragsrecht op hem/haar van toepassing.
 2. De vFAS-advocaat mediator sluit een mediationovereenkomst conform de Modelovereenkomst die door de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators is vastgesteld. Dit geldt niet voor hetgeen in dit model is vermeld omtrent de kosten.
 3. De vFAS-advocaat mediator begint de mediation pas nadat die zich ervan heeft vergewist dat de partijen van die mediationovereenkomst kennis hebben genomen en met de inhoud daarvan akkoord gaan. De mediationovereenkomst wordt zo spoedig mogelijk door de partijen en de vFAS-advocaat mediator ondertekend.
 4. De vFAS-advocaat mediator maakt duidelijke afspraken over de kosten en legt deze schriftelijk vast.
 5. De vFAS-advocaat mediator zal aan derden, met wie hij/zij contact heeft, steeds mededelen dat hij/zij optreedt in zijn/haar hoedanigheid van advocaat mediator.
 6. De vFAS-advocaat mediator verleent na beëindiging van de mediation geen rechtsbijstand aan één van de partijen die de mediation hebben ingeroepen tegen de andere partij, ter zake van aangelegenheden die in de ruimste zin voortspruiten uit of samenhangen met de mediation. Dit geldt ook voor zijn/haar kantoorgenoten of andere deelnemers aan het samenwerkingsverband waarvan de vFAS-advocaat mediator deel uitmaakt.
   

Procesbegeleiding

 1. De vFAS-advocaat mediator begeleidt de partijen in het mediationproces vanuit een onpartijdige positie.
 2. De vFAS-advocaat mediator besteedt passende aandacht aan emotionele en relationele aspecten bij de partijen en, indien toepasselijk, hun kinderen.
 3. De vFAS-advocaat mediator geeft in voorkomend geval de partijen in overweging om ook een andere deskundige te raadplegen.
 4. De vFAS-advocaat mediator besteedt passende aandacht aan het bevorderen van de onderlinge communicatie.
 5. De vFAS-advocaat mediator heeft de leiding over het mediationproces. Hij/zij helpt de partijen bij het zoeken naar verschillende oplossingsmogelijkheden (opties). Hij/zij begeleidt de onderhandelingen.
 6. De vFAS-advocaat mediator stelt verslagen op van de mediationgesprekken en bespreekt deze met de partijen.
 7. De vFAS-advocaat mediator onderhoudt contact met de partijen gezamenlijk, behoudens voor zover het betreft niet-inhoudelijke contacten, zoals het afspreken van data voor een bespreking. Een mediationbespreking begint pas indien beide partijen aanwezig zijn.
 8. De vFAS-advocaat mediator is gehouden er zorg voor te dragen dat stukken die hij/zij heeft ontvangen van een der partijen, voor zover die stukken door die partij niet aan de ander ter beschikking zijn gesteld, ook door de andere partij worden ontvangen.
 9. De vFAS-advocaat mediator is bevoegd om, met voorafgaande toestemming van de partijen, afzonderlijk met ieder van de partijen te spreken. De inhoud van deze afzonderlijke besprekingen is niet vertrouwelijk ten opzichte van de andere partij, tenzij de partijen tevoren schriftelijk anders met elkaar zijn overeengekomen.
 10. De vFAS-advocaat mediator bewaakt de voortgang van de mediation en zal deze beëindigen als naar zijn/haar oordeel de mediation niet (binnen een redelijke termijn) zal leiden tot overeenstemming of als zich een andere omstandigheid voordoet, die naar zijn/haar oordeel tot beëindiging van de mediation moet leiden.
   

Inhoud

 1. De vFAS-advocaat mediator verschaft aan de partijen juridische informatie over hun rechtspositie en de gevolgen daarvan.
 2. De vFAS-advocaat mediator bevordert dat de partijen over voldoende informatie beschikken om op voet van gelijkwaardigheid te kunnen onderhandelen en beslissingen te kunnen nemen.
 3. De vFAS-advocaat mediator legt de bereikte overeenstemming vast in een concept-convenant c.q. -vaststellingsovereenkomst en wijst de partijen (zie artikel 2.9 van de mediationovereenkomst) op de mogelijkheid die overeenkomst te laten beoordelen door een andere advocaat en/of deskundige.
 4. De vFAS-advocaat mediator draagt na ondertekening van het convenant zonodig zorg voor de afwikkeling van de (gerechtelijke) procedure en de formalisering van de (echt-)scheiding.
 5. De vFAS-advocaat mediator meldt indien aan de orde de door de partijen gemaakte afspraken omtrent pensioenverevening aan de toepasselijke pensioenuitvoerders, tenzij daaromtrent met de partijen uitdrukkelijk een andere afspraak is gemaakt.
 6. De vFAS-advocaat mediator beëindigt de mediation als de door de partijen voorgestelde regelingen in zijn/haar visie zozeer indruisen tegen het recht en/of de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, dat hij/zij die met zijn/haar beroepsopvatting niet kan verenigen.
 7. De vFAS-advocaat mediator vergewist zich van de identiteit van de partijen.
 8. Bij gebruik van de vFAS-onlinetool vindt minimaal één persoonlijke ontmoeting plaats waarbij zowel de vFAS-advocaat mediator als de partijen aanwezig zijn.
 9. In ieder geval vindt een persoonlijke ontmoeting zoals in artikel 24 is omschreven plaats bij de ondertekening van het convenant waarbij de vFAS-advocaat mediator zich vergewist dat partijen kennis hebben genomen van de inhoud van het convenant.